گرمابه داران

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
گرمابه پاک نبی ال غلامی خیابان فردوسی کوچه حمام پاک
2220290
2
گرمابه حاج ملا تقی علی اخوان قدس قزوین - خیابان مولوی - روبروی بازار آهنگران
2232360
3
گرمابه خان کریم گروئی خیابان امام چهارراه مولوی
2227176
4
گرمابه صدف حاجیه بانو رضی پور قزوین - غیاث آباد - جنب سونا ساحل
3663569
5
گرمابه مقدم حاج حسین مقدم قزوین - ابتدای خیابان سلامگاه
2558981
6
گرمابه میرزا کریم اصغر معصومی خیابان شهدا کوچه محمدیه
2557528
7
گرمابه یاقوت حسن رضی پور قزوین - خیابان نواب شمالی
3349539