سوئیت

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
یاسر ابن علیپور قزوین – الموت روستای گازرخان
2
- محمد معصومی گازرخانی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
3
- مرتضی صفری الموتی قزوین- الموت روستاب گازرخان
-
4
- حسین محمودی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
5
- نعمت ا... یاسری قزوین- الموت روستای شترخان جنب خیابان اصلی
-
6
- علی قلی پور الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
7
- زمرد طاهری الموتی قزوین – الموت گازرخان
-
8
- داستان صفری الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
9
- صلوات ا... نجاری الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
10
- ابراهیم به بم شهرکی قزوین – الموت روستای شهرک جنب خیابان اصلی
-
11
- مجتبی میرزایی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
12
- پرویز عزیری الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
13
- رستم محمودی قزوین- معلم کلایه روستای شهرک جنب خیابان
-
14
- علی محمد عباسی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
15
- فائیض مقیمی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
16
- ابوذر صفری الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
17
- خدایار قاسمی قزوین- معلم کلایه
-
18
- اسفندیار نجفی الموتی قزوین- الموت روستای گازرخان
-
19
- فاطمه یعقوبی الموتی قزوین- الموت روستای گازرخان
-
20
- سعید صفاری قزوین – الموت معلم کلایه
-