خانه

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
- علی رمضانی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
2
- علی محمودی قزوین– الموت روستای محمود آباد جنب خیابان اصلی
-
3
- علی حسین میرزایی الموتی قزوین- الموت روستای گازرخان
-
4
- یوسف رسولی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
5
- مجید حیدری روچی قزوین- معلم کلایه روستای بالاروچ
-
6
- تقی شعبانی قزوین – رازمیان روستای خشک
-
7
- مجید اسکندری قزوین – الموت روستای دیکین
-
8
- محمد مقیمی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
9
- مریم سیاه کالی قزوین- الموت غربی رازمیان
-
10
- جلیل نجاری الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
11
- ناصر مقیمی الموتی قزوین – الموت روستای گازرخان
-
12
- سکینه طاهری قزوین – الموت روستای اوان
-
13
- گل افروز طاهری قزوین – الموت روستای اوان
-
14
- خیراله طاهری قزوین – الموت روستای اوان
-
15
- زرین تاج طاهری قزوین – الموت روستای اوان
-
16
- رمضانعلی طاهری قزوین – الموت روستای اوان
-
17
- خضرا... عباسی الموتی قزوین- الموت روستای گازرخان
-