مساجد

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
شهر تاکستان - بخش اسفرورین - خیابان / روستا بوزندان
2
شهر تاکستان - بخش اسفرورین - خیابان / روستا اسفر ورین
3
شهر تاکستان - بخش ضیاءآباد - خیابان / روستا ورسنج
4
شهر تاکستان - بخش ضیاءآباد - خیابان / روستا قلعه شهداء
5
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا شامی شاپ
6
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا آقبلاغ
7
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا قاسم آباد
8
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا سولی دربهان
9
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا خ 22 بهمن
10
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا چنگوره
11
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا تاکند
12
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا شنین
13
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا فشالنج
14
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا مایان
15
شهر تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا نیکوئیه
16
شهر آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا میانکوه
17
شهر آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا گل زور
18
شهر آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا دبیران
19
شهر آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا یعقوب آباد
20
شهر آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا حسن آباد کلج
21
شهر آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا مامجین
22
- شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا قره قباد
23
- شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا شهرآباد
24
- شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا یزبر
25
- شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا آبیک سفلی
26
شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا حسین آباد کرد
27
شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا بهجت آباد
28
شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا اصغر آباد
29
شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا نیروی انتظامی
30
شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا زرگر
31
شهر آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا آتانک
32
شهر بوئین زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا دانک
33
شهر بوئین زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا قمیشلو
34
شهر بوئین زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا آسبان
35
شهر بوئین زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا قره داش پر چیک
36
شهر بوئین زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا ایلدرچین
37
شهر بوئین زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا سید آب
38
شهر بوئین زهرا - بخش شال - خیابان / روستا عبدالرب آباد
39
شهر بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا سورا و جین
40
شهر بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا منصور
41
شهر بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا اروان
42
شهر بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا اسماعیل آباد
43
شهر بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا قزلو
44
شهر بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا اسد آباد ( خنداب)
45
شهر بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا نیرج (نیارج)
46
شهر بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا پروان
47
- شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا لهارد
48
شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا احمدآباد
49
شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا منبره
50
شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا پرکان
51
شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا محمود آباد
52
شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا موین
53
شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا جوهرین
54
شهر بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا شارد
55
شهر بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا رحمت آباد کوچک
56
شهر بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا امیرآباد نو
57
شهر بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا چلمبر 
58
شهر قزوین - بخش کوهین  - خیابان / روستا بشر
59
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا زرین خانی
60
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا خونچه خواران
61
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا سرنق
62
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا دیزجین 
63
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا بروج
64
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا غنچه آباد
65
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا چیزه 
66
شهر قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا اسبک
67
شهر قزوین - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا زردچال
68
شهر قزوین - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا چنکال دشت
69
شهر قزوین - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا بهز رود(یارود)
70
شهر قزوین - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا چاله
71
شهر قزوین - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا
72
شهر قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا نرمیلات
73
شهر قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آزاد رود
74
شهر قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا میان خانی
75
شهر قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا سفید در
76
شهر قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شریف آباد
77
شهر قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ملا کلایه
78
شهر قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ملا کلایه
79
شهر قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا زرشک
80
 بهروزي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا بلوار شمالي
81
 فاطميه توحيد شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا حسين آباد
82
 وليعصر(عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا قلات
83
آقا محمد علي  شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا كلنجين
84
آقا معصوم شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي گوچه صالحيه
85
آقا سيد علي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ امام خميني(ره)
86
آقابابانيها شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا سگز آباد
87
آمنه خاتون شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ ملك آباد
88
آيت الله طالقاني شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا صفرين
89
آيت اله مدرس شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهرك مدرس
90
ائمه اطهار (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا قار خون
91
ائمه اطهار (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا قارخون
92
ابا صالح شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا علي آباد
93
ابا عبدالله (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا استلج
94
ابا عبدالله الحسين (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا حصار خروان
95
ابا عبدالله الحسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ هويزه
96
ابا عبداله الحسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ده دوشاب
97
ابو الفضل شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خيارج
98
ابو الفضل (ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا خروزان
99
ابو الفضل (ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا خاكشان
100
ابو الفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا آبخوره
101
ابو الفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ولد آباد
102
ابو الفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ارداق
103
ابو الفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا سليمان آباد
104
ابو الفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا يله گنبد
105
ابو الفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا يوز باش چای
106
ابو الفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا ككجين
107
ابو.الفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا چاله
108
ابوالفضل شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خرم آباد
109
ابوالفضل  شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا فاليزان
110
ابوالفضل - م  شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا عبدا... مسعود علیا
111
ابوالفضل شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا علی آباد
112
ابوالفضل (ع ) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا زاغه
113
ابوالفضل (ع ) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا شهرستان
114
ابوالفضل (ع ) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا مالي آباد
115
ابوالفضل (ع ) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا حاجي تپه
116
ابوالفضل (ع ) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا كذ لك
117
ابوالفضل (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا صادق آباد
118
ابوالفضل (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا حصار افشاريه
119
ابوالفضل (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا حسين اباد
120
ابوالفضل (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا كبريت ميان
121
ابوالفضل (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا بيدستان
122
ابوالفضل (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد
123
ابوالفضل (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
124
ابوالفضل (ع) - م  شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا ابراهيم آباد
125
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا آبيك
126
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا كياده
127
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا امرودك
128
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا طيخور
129
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خوزنان
130
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا قاضي كلايه
131
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا وندر
132
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا قشلاق
133
ابوالفضل (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا كوندج
134
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا كيسه جين
135
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا هلدر
136
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا بهشتيان
137
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا قلعه هاشم خان
138
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا خير آباد
139
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان
140
ابوالفضل (ْع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا قهوج
141
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا دشتك
142
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا حسن  آباد
143
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا قمیک  کوچک
144
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا ولي آباد
145
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا چنار سفلي
146
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا قشلاق مرانلو
147
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا خرکان
148
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا دودهه
149
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا خرزان
150
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا احمد آباد اوتان
151
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا سليقه
152
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا كوشكك
153
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا حاجي آباد
154
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا بكندي
155
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا ميانج
156
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا كردانده
157
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا مير خوند علياء
158
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا رزان
159
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا محمد ده
160
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا چربين
161
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا حسن خاني
162
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا دولجك خان محمد آباد
163
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا نهران
164
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا مير خوند علياء
165
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا قلالو
166
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زاجكان سفلي
167
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا قسطین رود
168
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا فانقين
169
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا چرشدره
170
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا دينه كوه  
171
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آفتابدر
172
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آوه
173
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا لامان (بوكان )
174
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا حسن آباد
175
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آقا گير
176
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
177
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا ارنجك
178
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا حسن آباد
179
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا دستجرد عليا
180
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اروس آباد
181
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اسماعيل آباد
182
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا خرمن سوخته
183
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا مشكين آباد
184
ابوالفضل العباس شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ سعدي منبع آب
185
ابوالفضل العباس (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا نارنده
186
ابوالفضل العباس(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياءآباد
187
ابوالفضل العباس(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا نصير آباد
188
ابوالفضل (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
189
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا آقچه قلعه
190
ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا استلج
191
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا اسدي
192
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا قلعه
193
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا عمقین
194
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا حصار  
195
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اکبر آباد
196
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ایلان
197
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا محمود آباد نمونه
198
ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا سفيده كش
199
ابوالفضل العباس (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا کمال آباد
200
ابوالفضل(ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا عصمت آباد
201
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا گزنه 
202
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا اسد آباد خورين
203
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا اركن ترك
204
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا پيچ بن
205
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا وناش بالا
206
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا مزرعه عليا
207
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا باغ دشت
208
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ويكان
209
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا سراج كلايه
210
ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا كمربندي شهيدبهشتي 
211
ابوترابی ها - ح  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهدا ک حلاجان 
212
ابولفضل العباس(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نودهك
213
احمد بيك شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ سعدي فرعي كوچه شيخ آباد
214
احمديه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهيد انصاري
215
ارجمندي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا سعدي فرعي- ك كريمي
216
اعظم شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا خرمدشت
217
اعظم شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا نهاوند
218
اعظم شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياء آباد
219
اعظم  شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شال- خ شهيد رجايي
220
الزهرا شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهرك مدرس
221
الزهرا(س) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا پراچان
222
المهدي شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا شنسق سفلی
223
المهدي شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا شنسق عليا
224
المهدي شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
225
المهدي شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا فتح آباد
226
المهدي شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كلان
227
المهدي شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا معلم كلايه
228
المهدي (عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا يزد رود
229
النبی شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا ميزوج
230
الهادي شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خور هشت
231
الهادي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك شهيد رجايي
232
الهادي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا مينودر ضلع جنوبي ميدان گ
233
امام الهادي(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ورك
234
امام جعفر صادق - م  شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا تازه آباد
235
امام جعفر صادق شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خيارج
236
امام جعفر صادق (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمديه
237
امام جعفر صادق (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا سه راهي دانسفهان
238
امام جعفر صادق (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا مهدي آباد بزرگ
239
امام جعفر صادق (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا الوندي
240
امام جعفر صادق (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا مهدي آباد بزرگ
241
امام جعفر صادق (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
242
امام جعفر صادق(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
243
امام جعفر صادق(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ امام خميني(ره)
244
امام جعفر صادق(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا اويرك
245
امام جعفر صادق(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ نوروزيان
246
امام جعفرصادق (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا امير آباد كهنه
247
امام جعفرصادق (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا سگز آباد
248
امام جواد (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا خ.آيت ا....غفاري
249
امام حسن شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد
250
امام حسن    شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهید رجایی
251
امام حسن (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
252
امام حسن (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا فيض آباد
253
امام حسن (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا طزركش
254
امام حسن (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا پررود
255
امام حسن (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا خنجربلاغ
256
امام حسن (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ ملك آباد - ميدانگاه
257
امام حسن عسگري شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمديه
258
امام حسن عسگري شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا غريب مزرعه
259
امام حسن عسگري (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ازگنين سفلي 
260
امام حسن عسگري(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
261
امام حسن عسگري(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تهران قديم ك شهيد قره خاني
262
امام حسن عسگري(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك مهديه- 450 دستگاه
263
امام حسن مجتبي شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
264
امام حسن مجتبي (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا كمال آباد
265
امام حسن مجتبي (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا افشار محمد
266
امام حسن مجتبي (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا خ.ش. بهشتي
267
امام حسن مجتبي (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا تنوره 
268
امام حسن مجتبي (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا دك
269
امام حسن مجتبي (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا رزجرد
270
امام حسن مجتبي(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا نهاوند
271
امام حسن مجتبي(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا سينك
272
امام حسن مجتبي(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا جعفر آباد
273
امام حسن مجتبي(ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا يمق
274
امام حسن مجتبي(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ورگيل
275
امام حسن مجتبي(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا قسطين
276
امام حسن مجتبي(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كوچنان
277
امام حسن(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا ملا علي
278
امام حسن(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا عمند
279
امام حسن(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا قسطين ناحيه
280
امام حسن(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ نواب شمالي
281
امام حسن(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تهران قديم
282
امام حسن(ع)  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ امام خميني(ره)زرگر كوچه
283
امام حسین (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا اسلام آباد
284
امام حسین (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا حجيب
285
امام حسین (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا دودهه چای
286
امام حسين شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان
287
امام حسين  (ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا خاكعلي 
288
امام حسين ( ع ) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا آقچه مزار
289
امام حسين (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا شعبانك
290
امام حسين (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا يام چشمه
291
امام حسين (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
292
امام حسين (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا بيدستان
293
امام حسين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد (پشت كانال)
294
امام حسين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا قديم آباد
295
امام حسين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد م درویشی
296
امام حسين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا البرز-هفت دستگاه
297
امام حسين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
298
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا رضي آباد
299
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا اتوبان قزوين،آبيك جنب رستوران لاله
300
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا نوده
301
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا دارالسرور
302
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا انتهاي خ. مطهري
303
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا ناصر آباد(مير پنجي)
304
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا انجيلاق
305
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خوزنان
306
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ سپاه
307
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا توداران 
308
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ 7 تير
309
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا آقچري
310
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا زرجه بوستان
311
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا 20 متري معلم
312
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا ميان دره
313
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا مندر آباد
314
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا خ.ش. منتظري
315
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا قلعه هاشم خان
316
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا حسين آباد شاه نظر
317
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا دشتك
318
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا شهيد آباد
319
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا خسروآباد
320
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا هرائين علياء
321
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا وجيه آباد
322
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا سليمان آباد
323
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا حسن آباد
324
امام حسين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا جنت آباد
325
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا ساربانك
326
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا شنازند
327
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا آقا بابا
328
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا آقچه قشلاق
329
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا حسن آبادكلج
330
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا سياهپوش
331
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا فيله ورين
332
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا سماق
333
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا بازرگاه
334
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ماركين
335
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا روح آباد
336
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا شهرستان عليا
337
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كارندچال
338
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا وشته
339
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ديكين
340
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا فيشان
341
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شمس كلايه
342
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كوشك دشت
343
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا وربن
344
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا زوار دشت
345
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شهرك الموت
346
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گرمارود سفلي
347
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا كش آباد سفلي
348
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
349
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا شفيع آباد
350
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا زويار
351
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا نظام آباد
352
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا رشتقون
353
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا وثوق آباد
354
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ ميرزا كوچك خان
355
امام حسين(ع ) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا سر پل طالقاني
356
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا ياري آباد
357
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
358
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
359
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا ولازجرد
360
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا قرچه قيا
361
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياء آباد
362
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا جنب بازار
363
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ عاشورا
364
امام حسين(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا بلوار شهيد رجايي
365
امام حسين(ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا قزانچال
366
امام حسين(ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا حلال آباد
367
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا دهنه
368
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا هريف
369
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سوته كش
370
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا لطر
371
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا رشكين
372
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كشكدر
373
امام حسين(ع)  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ راه آهن ايستگاه راه آهن
374
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مجاهد
375
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ امام خميني(ره) زرگر كوچه
376
امام حسين(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شيشه چي
377
امام خميني شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خيارج
378
امام خميني (ره) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان
379
امام خميني (ره) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا حكيم آباد
380
امام خميني (ره) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا جنت آباد
381
امام خميني (ره) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا گرگين
382
امام خميني(ره) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا احمد آباد
383
امام خميني(ره) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا دولت آباد
384
امام خميني(ره) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا سه راهي شامي شاپ
385
امام خميني(ره) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
386
امام خميني(ره) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا دهك
387
امام خميني(ره) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا بلوار آزدگان (غياث آباد)
388
امام رضا شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خيارج
389
امام رضا شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهيد بابايي كوچه استاندارد
390
امام رضا (ع)  شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا  خ شهيد رجايي
391
امام رضا (ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا
392
امام رضا (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا ابراهيم آباد
393
امام رضا (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا قشلاق جرخلو
394
امام رضا (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا عشرت آباد
395
امام رضا (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه خ شهید بهشتی
396
امام رضا غريب شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ موسي صدر
397
امام رضا(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا رادكان
398
امام رضا(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا
399
امام رضا(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ عاشورا
400
امام رضا(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا ميدان بسيج
401
امام رضا(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ازگنين سفلي
402
امام زمان (عج) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
403
امام زمان (عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ.بلوار
404
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا نصرت آباد
405
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا مشهد
406
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا مشانه
407
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا پاپلي سفلي 
408
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا زليخا
409
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا قشلاق امين آباد 
410
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا جهان آباد
411
امام زمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا شيد اصفهان
412
امام زمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا چوبيندر
413
امام زمان(عج) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا فارسجين
414
امام زين العابدين شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند خ شهيد بهشتي
415
امام سجاد (ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
416
امام سجاد (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
417
امام سجاد (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا گاو زمين
418
امام سجاد (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا قلعه گنجي
419
امام سجاد (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا خاگینه علیاء
420
امام صادق (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
421
امام صادق (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ - مولوي كوچه جعفري
422
امام صادق(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا قره باغ
423
امام علي (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زاجكان سفلي
424
امام علي(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اندج
425
امام محمد باقر (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا باقر آباد كرد
426
امام موسي كاظم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا لك
427
امام جعفر صادق(ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند خ امام
428
امام حسن (ع)        شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا لوشكان
429
امام حسن مجتبي (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا بهرام آباد
430
امام حسن مجتبي(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا بلوار خيام
431
امام حسین  شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا سوته كش
432
امام حسین (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شریف آباد
433
امام حسین (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا باورس
434
امام حسین (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا شریف آباد
435
امام حسین (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا ساغران علیا
436
امام حسین (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خیارج محله قره باغ
437
امام حسین (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زه آباد
438
امام حسین (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا محمد آباد  
439
امام حسين شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اسب مرد(شفيع آباد)
440
امام حسين (ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا پسته داران
441
امام حسين (ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا شبانك
442
امام حسين (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا تاكستان(محله ستار آباد)
443
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا سایین دره
444
امام حسين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خيا بان عارف
445
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كوشك  
446
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اوزون دره
447
امام حسين (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا كوثر -فلكه روبروي مينودر
448
امام خمینی شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا کندر
449
امام خمینی شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
450
امام خميني (ره) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زه آباد
451
امام خميني (ره) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آئين
452
امام رضا  شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا منطقه 6 محمدیه
453
امام رضا (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
454
امام رضا (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
455
امام رضا (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا يعمقان
456
امام رضا(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اوانک
457
امام زمان (عج) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد
458
امام زمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ولد آباد
459
امام زمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا كشكدر
460
امام زمان(عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا کنشکین
461
امام سجاد (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا داخل شهر
462
امام سجاد (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا ناصر آباد- خ صياد
463
امام علی (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا داخل شهر
464
امام علي(ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا محمود آباد
465
اماميه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا منتظري جديد
466
امیر المومنین - م  شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا شهید آباد
467
امیرالمومنین شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا خروزان
468
امیرالمومنین شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا گابري
469
امير المو منين(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا قوشچي
470
امير المومنين شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا شنسق عليا
471
امير المومنين شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
472
امير المومنين (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد
473
امير المومنين (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا فاليزان
474
امير المومنين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا منصورآباد
475
امير المومنين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا محله منصورآباد
476
امير المومنين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا اسپيك
477
امير المومنين (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا بك باغي
478
امير المومنين (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا مير خوند سفلي
479
امير المومنين(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ 17 شهريور
480
امير المومنين(ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
481
امير المومنين (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گرمارودسفلي
482
اميرالمومنين شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا اقچه كند
483
اميرالمومنين (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا علي آباد
484
اميرالمومنين (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا مرتضي آباد
485
اميرالمومنين(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا قرقسين
486
اميرالمومنين(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا موشقين
487
انصار الحسين شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان
488
انصار الحسین  - ح  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ سعدی ک شهید حسینعلی
489
ايرالمومنين (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا كيخان
490
باب الحوائج شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا نصرت آباد
491
باب الحوائج شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
492
باب الحوائج شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا سعيد آباد
493
باب الحوائج - م  شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا سنجانک 
494
باب الحوائج شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا نوروزآباد 
495
باب الحوائج شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا قزل دره
496
باب الحوائج شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا دينك
497
باب الحوائج شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا دور چاك
498
باب الحوائج شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه (خرمنگاه )
499
باب الحوائج شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه (باغ حاج شعبان )
500
باب الحوائج شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا مشكين آباد
501
باب الحواعج شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا گونج
502
باب الحوائج شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا بیدستان
503
باب الحوائج شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا تركان
504
بقیه الله اعظم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خرم آباد
505
بقيه الله العظم شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند 
506
بقيه الله العظم(تنورسازان) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهدا
507
بلاغي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ بلاغي
508
بيت المقدس شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خيارج
509
پنج تن آل عبا شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
510
پنج تن آل عبا  شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقبالیه  خرمنگاه
511
پنجعلي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا پيغمبريه
512
پيغمبر و جامع شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا طرويزك
513
پيغمبريه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا پيغمبريه
514
توحيد شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
515
توحيد  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ توحيد
516
ثاراله شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا دروازه درب كوشك
517
جامع شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا شنسق عليا
518
جامع شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا خرمدشت
519
جامع شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا رادكان
520
جامع شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا ور سيج
521
جامع شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا داكان
522
جامع شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا ديال آباد
523
جامع شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
524
جامع شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اك
525
جامع شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا محمود آباد
526
جامع شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا لوشكان
527
جامع شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا قره قورتان
528
جامع شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا فارسجين
529
جامع شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياء اباد
530
جامع شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا چوزه
531
جامع شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا جرندق
532
جامع شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا کنشکین
533
جامع شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا يحيي آباد
534
جامع شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ مصطفي خميني
535
جامع شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
536
جامع شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا بيدستان
537
جامع شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمديه
538
جامع شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا خاکعلی
539
جامع شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا قشلاق
540
جامع شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا بيگلر 
541
جامع شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهر شال
542
جامع شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهرک مدرس
543
جامع شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا طزرك
544
جامع شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا چسكين
545
جامع شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خيارج
546
جامع  شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان
547
جامع شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خوزنين
548
جامع شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا حصار ولي عصر
549
جامع شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا هرائين
550
جامع شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا شهيد آباد
551
جامع شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا شهر آوج
552
جامع شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا پر سپانج
553
جامع شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا آقابابا
554
جامع شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا نصرت آباد بايه
555
جامع شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ديزان
556
جامع شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا كوند
557
جامع شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ليا ء
558
جامع شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا زليخا
559
جامع شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا حاجي عرب
560
جامع  شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا سگز آباد
561
جامع شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا يريجان
562
جامع شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا خونان
563
جامع شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا حاجي آباد
564
جامع شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا آقا بابا
565
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا قارخون
566
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا ماهين
567
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا سنگان سفلي
568
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا آلتين كش
569
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا نيارك
570
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا كلج
571
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا شيزر
572
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا سيردان
573
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زاجگان عليا
574
جامع شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا قوشچي
575
جامع شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا انبوه
576
جامع شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا هير
577
جامع شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ويار
578
جامع شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ازگنين  عليا
579
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا صائين كلايه
580
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا محمود آباد
581
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا باغ كلايه
582
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا خشكچال
583
جامع  شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شورستان عليا
584
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اناده
585
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شتر خان
586
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اسطلبر
587
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا زرآباد
588
جامع شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كندان سر
589
جامع شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا چوبيندر
590
جامع (ولی عصر ) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا كوهين
591
جامع ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سفيد در
592
جامع حاج رحمان شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
593
جامع رضوي شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا زياران
594
جامع فاطمه الزهرا(س) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا كلنجين
595
جامع كبير شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهدا
596
جامع مرزان بيك شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نيكويه
597
جبار شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ- مصطفي خميني
598
جعفر صادق (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ طالقاني
599
جعفر صادق (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا دستجرد سفلي
600
جعفر صادق (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا سنجدر
601
جواد الائمه شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا چوبيندر
602
جواد الائمه شهر قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا الولک
603
جواد الائمه شهر قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ سعدی
604
جواد الائمه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك  ملا صدرا
605
جواد الائمه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ راه آهن
606
جواد الائمه شهر قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا حمید آباد
607
جواد الائمه(ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا البرز-فاز 1شهرداری-خ امام حسین
608
جوادالائمه شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
609
چهار باغ شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ عاشورا
610
چهار انبیاء - م  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ پیغمبریه
611
چهارده معصوم شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا پناه آباد
612
چهارده معصوم شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا جهان آباد
613
چهارده معصوم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا دستجرد
614
چهارده معصوم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا قميك بزرگ
615
چهارده معصوم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا انداق
616
چهارده معصوم شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا لك
617
چهارده معصوم شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا گرمك
618
چهارده معصوم شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا در بند 
619
چهارده معصوم شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
620
چهارده معصوم شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مجاهد
621
چهارده معصوم (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا بيدستان 
622
چهارده معصوم (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
623
چهارده معصوم (ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا خاكعلي
624
چهارده معصوم (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا قاضي كلايه
625
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا گل زمين
626
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا بنده سر
627
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا مراد بيگلو
628
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا نوده
629
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا چنگوره
630
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا خ. قائم
631
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا آراسنج پا ئين
632
چهارده معصوم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا آرا سنج بالا (جديد )
633
چهارده معصوم (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زرند
634
چهارده معصوم (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گرمارودسفلي
635
چهارده معصوم(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياء آباد
636
چهارده معصوم(ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا مشعلدار
637
چهارده معصوم(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا اردك
638
چهارده معصوم(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا پررود
639
چهارده معصوم شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
640
چهارده معصوم شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا قمیک  بزرگ
641
چهارده معصوم شهر قزوين - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا محمود آباد
642
چهارده معصوم (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا خير آباد 
643
چهارده معصوم (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا دروازه رشت خ بهار 
644
چهارسوق بزرگ شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي بازار بزازها
645
حاج ابراهيم شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ - مولوي سه راه شهيد انصاري
646
حاج زينل شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ سعدي
647
حاج غلامحسين شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي
648
حاج موسي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ سعدي جنوبي
649
حاج سيد كاظم شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ بوعلي سنگ پانزدهكوچه نوبهار
650
حاج سيد جوادي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا بازار وزير
651
حجتي شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ حجتي
652
حجتي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ امام خميني (ره)
653
حسين ابن علي(ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا شهيد آباد
654
حسيني شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ راه آهن
655
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا شاخدار 
656
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا چاه برف
657
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا ميلاق
658
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا بيگلر 
659
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا احمد آباد
660
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا سخص آباد
661
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا صادق آباد
662
حضرت ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا چلمبه
663
حضرت ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا منصور باغ
664
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا رادكان
665
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا حاجي آباد
666
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا رحيم اباد
667
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا ناصرآباد سادات
668
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
669
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا سكزناب
670
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا مكز ناب
671
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا بادامك
672
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا مهين
673
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا يام چشمه
674
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا اورنه
675
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا مهدي آباد
676
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا سراس
677
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا علنقيه
678
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا شيرازك
679
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا بلوار آيت اله خامنه اي
680
حضرت ابوالفضل(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ عا شورا
681
حضرت ابوالفضل(ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا زعفران
682
حضرت ابوالفضل(ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا نو دوز
683
حضرت ابوالفضل(ع) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا محموديان
684
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا چمن امير آباد
685
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زرين آباد
686
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا غنچه آباد
687
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا كلج
688
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا گورد
689
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كله كوب
690
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سنبل آباد
691
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كتكان
692
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا قسطين لار
693
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا اربديان
694
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كلين
695
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا طياندشت
696
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا پرچكوه
697
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا گشنه رود
698
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا هريان
699
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك شهيد بهشتي باغ نشاط
700
حضرت ابوطالب(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا فارسجين
701
حضرت ابولفضل (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا آشتجين
702
حضرت ابولفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا عباس آباد
703
حضرت ابولفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا سنگان عليا
704
حضرت ابولفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا شيرين سو
705
حضرت ابولفضل(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا عباس آباد
706
حضرت ابولفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا حسن آباد
707
حضرت ابولفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كنگرين
708
حضرت ابولفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا رجايي دشت
709
حضرت ابولفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا حسين آباد 
710
حضرت ابولفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا لات
711
حضرت امير المومنين(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا مشكين
712
حضرت خدیجه س شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا بازار
713
حضرت رسول اكرم ( ص ) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا سكز آباد
714
حضرت رقيه (س) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا چوسر 
715
حضرت رقيه (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
716
حضرت رقيه(س) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا راه آهن- ك شهيد نيك صفت
717
حضرت زهرا (س) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمديه
718
حضرت زهرا (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
719
حضرت زينب (س) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا شهرك راه آهن
720
حضرت زينب (س) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا حسن آباد
721
حضرت زينب(س) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا داغلان
722
حضرت علی (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا قره آقاج
723
حضرت علي (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا شناسوند
724
حضرت علي (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا خ امام ک 15
725
حضرت علي (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رستم آباد
726
حضرت علي (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا خسرود
727
حضرت علي (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا بوزلين
728
حضرت علي (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا هادي آباد جنب قنات آب
729
حضرت علي (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مجاهد
730
حضرت علي اصغر (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه خ معاد
731
حضرت قائم(عج) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
732
حضرت قاسم(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياء آباد
733
حضرت محمد(ص) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا ميدان 17 شهريور
734
حضرت مهدي (عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمديه
735
حضرت مهدي(عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا يل آباد
736
حضرت مهدي(عج) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك شهيد رجايي
737
حضرت نبي شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا تاكستان
738
حضرت ابو الفضل شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا كرد وجين
739
حضرت ابوالفضل شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
740
حضرت ابوالفضل        شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا سولیقان
741
حضرت ابوالفضل (ع)       شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا قاسم آباد
742
حضرت ابوالفضل (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا محمود آباد
743
حضرت ابوالفضل (ع) شهر قزوين - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا کنگرین
744
حضرت ابوالفضل العباس شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمدیه منطقه 3
745
حضرت ابوالفضل(ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خوزنين
746
حضرت ابوالفضل(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا باغستان
747
حضرت ابولفضل (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا پلنگه
748
حضرت ابولفضل(ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا ناصر آباد
749
حضرت امیر  - م  شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا محمود آباد نمونه
750
حضرت رقیه (س) شهر البرز - بخش مرکزی - خیابان / روستا کمال آباد
751
حميد خاني شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تهران قديم 12 متري تالار
752
خاتم الانبيا شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا حميد آباد
753
خاتم الانبياء (ص) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمديه منطقه 5
754
خاتم انبيا ء شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا حميد آباد
755
خواجه شهداء شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تبريز
756
دباغان شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ منتظري
757
دوازده امام شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
758
دوطفلان مسلم شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ اصفهان
759
ديني سلطان بيك شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ 22 بهمن جنوبي
760
راه چمن شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تهران قديم
761
رسول اكرم (ص) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا شيزر
762
رسول اكرم (ص) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا شهر صنعتي البرز
763
رسول اكرم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا يزن
764
رسول ا ... (ص) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياءآباد
765
رسول اكرم (ص) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رودك
766
زین العابدین  شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
767
زینبیه  شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا پير يوسفيان
768
زين العابدين(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا حسين آباد
769
زينبيه شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا كهك
770
زينبيه شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا آشتجین
771
زينبيه شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ عاشورا
772
زينبيه شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا خ - اصلي
773
زينبيه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مجاهد كوچه 8
774
سادات شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا كلنجين
775
سبز شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي كوچه مجابي
776
ستوده شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا نادري جنوبي
777
سجاديه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا تالار حاج رمضان
778
سر گل شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي دهنه ديمج
779
سنجيده شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ راه آهن
780
سوخته چنار شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ نادري جنوبي
781
سیدالشهداء شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا عبدل آباد 
782
سیدالشهداء  شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا کلایه
783
سيد الشهدا شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا عباسك
784
سيد الشهدا شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا يوج
785
سيد الشهدا شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا هادي آباد كوچه جمشيد فر
786
سيد الشهدا (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا بيدستان 
787
سيد الشهدا (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا كلنجين 
788
سيد الشهدا (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا خوبان
789
سيد الشهدا ء شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا ورس
790
سيد الشهدا ء شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا شاهين تپه
791
سيد الشهدا(ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند-خ ولي عصر
792
سيد الشهدا(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سالار كيا
793
سيد الشهداء شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا قلعه جوق
794
سيد الشهداء شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند-خ آزادي
795
سيد الشهداء شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا سگز آباد
796
سيد الشهداء شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
797
سيد الشهداء (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اوان
798
سيد الشهداء (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا روچ عليا
799
سيد الشهداء (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك
800
سيد هاشم شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياء آباد
801
سيد الشهدا شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا خ 22 بهمن الوند
802
سيد الشهدا ء شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا طبلشكين
803
سيد الشهداء(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا بغلدوز
804
سيدالشداء(ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا چناسك
805
سيدالشهدا (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ. مطهري
806
سيدالشهدا (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا كلج
807
سيدالشهدا (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا آلتين كش
808
سيدالشهدا(ع)(زنجانيها) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا نيارك
809
شهادت شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ سردار جنگل
810
شهدا شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كامان
811
شهدا شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا توان
812
شهدا ء شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا حصار خروان
813
شهدا ء شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا چسكين
814
شهدا ء شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان
815
شهداء شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رحيم آباد
816
شهداي شهرستان آبيك شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا اتوبان قزوين- آبيك
817
شهداي كربلا شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا بلوار طالقاني
818
شهيد شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا حسين آباد
819
شهيد انصاري شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا عصمت آباد
820
شهيد بهشتي شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ جمال الدين اسدآبادي
821
شهيد بهشتي(ملا مهدي) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي- كوچه يخچال
822
شهيد دستغيب شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ - مولوي كوچه ديمج
823
شهيد رجايي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تبريز
824
شهيد عليخاني شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي
825
شهيد كاظمي شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ، ش، نصيري
826
شهيدي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ - مولوي
827
شيخ الاسلام شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهدا
828
شيشه گر شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا چهار راه نظام وفا
829
صاحب ازمان (عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا حصار خروان
830
صاحب الزما ن(عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا جزمه
831
صاحب الزمان شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا كور چشمه
832
صاحب الزمان شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
833
صاحب الزمان  شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا باورس
834
صاحب الزمان شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا شكر ناب
835
صاحب الزمان شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خوزنين
836
صاحب الزمان شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا پاپلي وسطي
837
صاحب الزمان شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي روبهروي گرمابه صفا
838
صاحب الزمان شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهيد بابايي شهرك باقر آباد
839
صاحب الزمان شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ نوروزيان آسياب اول
840
صاحب الزمان (ع) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا بيدستان 
841
صاحب الزمان (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان
842
صاحب الزمان (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا جولادك
843
صاحب الزمان (عج ) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رحيم آباد
844
صاحب الزمان (عج) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا طرويزك
845
صاحب الزمان (عج) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا كشمرز
846
صاحب الزمان (عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا ولا مدر
847
صاحب الزمان (عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا ورس
848
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا زرگر
849
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا خرم پشته
850
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا مورآباد 
851
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا خطايان
852
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا محموديان
853
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا شهر آباد
854
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا باقر آباد ترك
855
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا حيله رود
856
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا روبروي حمام فرشته
857
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا تو آباد
858
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا اروجان
859
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا رزك
860
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا سخص آباد
861
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا زين آباد
862
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهر شال
863
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا مندر آباد
864
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا چسكين
865
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا ابراهيم آباد
866
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا سومنيك
867
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا شهيد آباد
868
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا وروق
869
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا آبدره
870
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا اردلان
871
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا قهوج
872
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا لياء
873
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا محمد آباد خره 
874
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ارداق
875
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا ولد آباد
876
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا شنبرك
877
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا زرين آباد
878
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا كجله كرد
879
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا شهر ستانك
880
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا امير آباد نو
881
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا خونان
882
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا تفك
883
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا كله دره
884
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا صد رآباد
885
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا حيدر آباد
886
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رستم آباد
887
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا آراسنج بالا
888
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا خان آباد
889
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رودك
890
صاحب الزمان (عج) - م  شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا آرشت
891
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا چشمه غلامعلي
892
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا كوهين
893
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا فطر
894
صاحب الزمان (عج) - شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا سوخته چنار
895
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا امير آباد
896
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا سلطان آباد
897
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا يوز باش چای
898
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا ونگين
899
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا شيخلر
900
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا مصطفي لو
901
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا چوبه
902
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا طرازان سفلي
903
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا شاه وران
904
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا هندي زمين
905
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا دستجرد سفلي
906
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا يوج
907
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا شهرستان سفلي
908
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا هنيز
909
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا جوتان
910
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا سرخه دوزك
911
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا سيليكان
912
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا روچ سفلي
913
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا هرانك
914
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گرمارود عليا
915
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا زوارك
916
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آتان
917
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كلايه
918
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا زرد چين
919
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا مدان
920
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه خ.ش. مطهري
921
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا كش آباد عليا
922
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
923
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا هادي آباد
924
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اردبيلك
925
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا فارسيان
926
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا تراتن
927
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا آشنستان
928
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا كورانه
929
صاحب الزمان(خوانجان خان) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ منتظري
930
صاحب الزمان(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ساج 
931
صاحب الزمان(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا قره قورتان
932
صاحب الزمان(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا كندر
933
صاحب الزمان(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا جوينك
934
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا نهاوند
935
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا داكان
936
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا برزلجين
937
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا جعفر آباد
938
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا كهك
939
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
940
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اك
941
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا ولازجرد
942
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا طيوقچي 
943
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا شيزر
944
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ارو نقاش
945
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا وركه رود دورا
946
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ موسي صدر
947
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا يحيي آباد
948
صاحب الزمان(عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا جم جرد
949
صاحب الزمان(عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا قز قلعه بزرگ
950
صاحب الزمان(عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا ولامدر
951
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا مزرعه محمود ي
952
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا اصطلك
953
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا كوهگير سفلي
954
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا نجف آباد
955
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا اوركن كرد
956
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا بهگانه رود
957
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا علي آباد
958
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا جودكي
959
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا رجائي دشت
960
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا هلال آباد
961
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا تاج دره
962
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كيا كلايه سفلي
963
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ورتوان
964
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سوگاه
965
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ويار 
966
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا آگوجان
967
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا كلمين
968
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا ميانبر
969
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا بادمجين
970
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا چاريس
971
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا نجم آباد
972
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مجاهد
973
صاحب الزمان(عج) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا بازار كوچه تهرانچي
974
صاحب الزمان شهر تاکستان - بخش اسفرورین - خیابان / روستا شارین
975
صاحب الزمان  شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا قشلاق 
976
صاحب الزمان  - م  شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا ارغای
977
صاحب الزمان - م  شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا قانقانلو
978
صاحب الزمان - م  شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا خ  صاحب الزمان
979
صاحب الزمان شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا استلج
980
صاحب الزمان (عج) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ميهن
981
صاحب الزمان (عج) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا قرمز آباد
982
صاحب الزمان (عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا قلعه قره داش
983
صاحب الزمان (عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمدیه
984
صاحب الزمان (عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا ديزج
985
صاحب الزمان (عج) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا منبره
986
صاحب الزمان (عج) شهر آبيك - بخش بشاريات - خیابان / روستا كوچار
987
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا شاخدار 
988
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا قلعه
989
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا جوين
990
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا كوند
991
صاحب الزمان (عج) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا شادم هان 
992
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا طوينان
993
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا کش آباد
994
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا سلیمان آباد
995
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا دستجرد عليا
996
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا نياق
997
صاحب الزمان (عج) - م  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا انتهای خ سعدی
998
صاحب الزمان (عج) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك مهديه
999
صاحب الزمان(عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا پير يوسفيان
1000
صاحب الزمان(عج) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا كوچار
1001
صالحيه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ. مولوي ك. صالحيه
1002
طاق بهلول شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا راه آهن
1003
عتيق شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا تلاتر
1004
علی اکبر (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا کاکوهستان
1005
علي اصغر شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهيد انصاري
1006
علي اصغر(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ جمال الدين اسد آبادي
1007
علي اكبر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رودك
1008
علي اكبر(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا يارود
1009
علي اكبري شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا سلامگاه
1010
علي النقي ( ع ) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا بند زويار (كوگير)
1011
علي ابن اب طالب(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا قره چم
1012
علي ابن ابي طالب (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا زاكان
1013
علي ابن ابي طالب (هفت درب) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهيد انصاري
1014
علي ابن ابي طالب(ع) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
1015
علي ابن ابي طالب(ع) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا شاكين
1016
علي ابن ابي طالب(ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا آراسنج پا ئين
1017
علي ابن ابي طالب(ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا رودك
1018
علي ابن ابي طالب(ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا نمكين
1019
علي ابن ابي طالب(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا فشك
1020
علي ابن ابيطالب (ع) شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا ينكي كهريز
1021
علي ابن موسي الرضا (ع) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا حسام آباد
1022
علي بن ابي طالب (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا آزانبار
1023
غدير شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهيد بابايي نبش كوچه 24
1024
فا طمه الزهرا (س) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا بلوار امام خميني (ره)
1025
فاطمه الزهرا شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
1026
فاطمه الزهرا (س) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا آبگرم
1027
فاطمه الزهرا (س) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا قوشه قريي
1028
فاطمه الزهرا(س) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا خنداب
1029
فاطمه الزهرا(س) شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا قيزجه
1030
فاطمه الزهرا(س) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا پلنگه
1031
فاطمه الزهرا(س) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك مهديه
1032
فاطمه الزهرا(س) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ عبيد زاكان
1033
فاطمه الزهرا(ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا حجيب
1034
فاطمه الزهرا(س) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمدیه
1035
فاطمه الزهرا(س) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا کبریت میان 
1036
فاطمه الزهرا(س) شهر قزوين - بخش كوهين  - خیابان / روستا رامشين
1037
فاطمه زهرا (س) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا فلكه جانبازان
1038
فاطميه شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا اقچه قلعه
1039
قباء شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا محمود آباد علم خاني
1040
قدس رضوي شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا ديال آباد
1041
قدس رضوي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ پادگان
1042
قلعه - م  شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا شهید آباد
1043
قمر بني هاشم شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهيد فلاي
1044
قمر بني هاشم (ع) شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند 
1045
قمر بني هاشم (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا ایستگاه راه آهن 
1046
قمر بني هاشم (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهيد مطهري
1047
قمر بني هاشم (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ ميرزا كوچك خان
1048
قمر بني هاشم (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا شهرك بنياد
1049
قمر بني هاشم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا داخرجين
1050
قمر بني هاشم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش شال - خیابان / روستا شهر شال
1051
قمر بني هاشم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا داخل شهر .خ . معلم
1052
قمر بني هاشم (ع) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا حسين آباد
1053
قمر بني هاشم (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا لك
1054
قمر بني هاشم (ع) شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا آشنستان
1055
قمربني هشم (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كافر كش
1056
قمربني هاشم (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا وناش پائين
1057
كريم اهل بيت شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا قزوين
1058
گوهرشاد شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
1059
لشگر 16 زرهي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ پادگان
1060
لعل شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ منتظري چهار راه مولوي
1061
محسنيه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ پيغمبريه كوچه برق
1062
محله حاجي آباد شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
1063
محمد خان بيك شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ نواب جنوبي
1064
محمد رسول الله شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
1065
محمد رسول الله شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا حسن اباد سادات
1066
محمد رسول الله شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا مشكين تپه
1067
محمد رسول الله شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شتر خان
1068
محمد رسول الله شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اقباليه
1069
محمد رسول الله (ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا چهار راه بلوار – بلوار
1070
محمد رسول اله(ص) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ ميرزا كوچك خان
1071
محمد رسول ا...(ص) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شترك
1072
محمد رسول الله شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا سرخ كوله 
1073
محمدي شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا مجيد آباد
1074
محمديه شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد 
1075
محمديه شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا شينقر
1076
محمديه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ شهدا كوچه محمديه
1077
مسجد شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا هتل قدس
1078
مسجد النبي شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ 17 شهريور
1079
مسجد النبي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ امام خميني(ره)
1080
مسجد امام حسين (ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
1081
مسجد سردار شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ تبريز جنب انبار آب سردار
1082
مسلم بن عقیل شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا شهرک خرم
1083
مصلی شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفرورين
1084
مصلي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ راه آهن
1085
مصلي امام خميني(ره) شهر تاكستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا اسفر ورين
1086
مصلي امام خميني(ره) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا معلم كلايه
1087
مقبره پير شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا ضياء آباد
1088
مقبره حمدالله مستوفي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ- ملك آباد
1089
مقبره سادات موسوي شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند
1090
مقبره شهيد ثالث شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ- سلامگاه
1091
مقبره ملا خلیل قزوین
1092
مكتب القران شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا محمديه
1093
ملا آقايي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ - امام خميني
1094
ملا باشي شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ نادري
1095
ملا اقا علي شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا فارسجين
1096
ملكي  شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا چهار راه نظام وف
1097
موسی بن جعفر شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا انگرازوج
1098
موسي ابن جعفر (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا ايستگاه راه آهن
1099
موسي ابن جعفر (ع) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهيد صدوقي
1100
موسي ابن جعفر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا سبزك
1101
موسي ابن جعفر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا بي آب
1102
موسي ابن جعفر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا ديدار
1103
موسي ابن جعفر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا خالدينك
1104
موسي ابن جعفر (ع) شهر بوئين زهرا - بخش دشتابي - خیابان / روستا حسين آباد اميني
1105
موسي ابن جعفر (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا حسن آباد
1106
موسي ابن جعفر(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا كنشكين
1107
موسي ابن جعفر(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سيميار دشت
1108
موسي ابن جعفر(ع) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه
1109
موسي بن جعفر (ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا ميلك
1110
موسي بن جعفر(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا علي آباد
1111
موسي بن جعفر(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سفيد آب
1112
موسي بن جعفر(ع) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا بلكان
1113
موسي بن جعفر(ع) شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ حيدري
1114
موسي بن جعفر (ع) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا علي آباد
1115
مولاورديخان شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا چهار راه بازار
1116
مهدی (عج) شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ازرت
1117
مهديه شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا تاكستان
1118
مهديه شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شريف آباد
1119
مهديه شهر بوئين زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خوزنين
1120
مهديه شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا سيميار
1121
مهديه شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا نجف آباد
1122
مهديه شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا نجف آباد
1123
مهديه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا شهرك مينودر
1124
مهديه شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ خيام
1125
مير عبدالصمد شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا خ مولوي
1126
نبی شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا حیدریه
1127
نو(راه شهر) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهيد مصطفي خميني
1128
ورودی آبگرم شهر بوئين زهرا - بخش آبگرم - خیابان / روستا ابگرم
1129
ولايت شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا فلكه شهيد بابايي
1130
ولي عصر   شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا حصار خروان
1131
ولي عصر  شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا قشلاق
1132
ولي عصر  شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گازرخان
1133
ولي عصر  شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا شترك ماخورين
1134
ولي عصر(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا كوهگير عليا
1135
ولي عصر(عج) شهر قزوين - بخش طارم سفلي - خیابان / روستا زاجكان عليا
1136
ولي عصر   شهر البرز - بخش مركزي - خیابان / روستا الوند خ امام
1137
ولي عصر شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا ابراهيم آباد
1138
ولي عصر شهر بوئين زهرا - بخش مركزي - خیابان / روستا ولي آباد
1139
ولي عصر شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ديكين
1140
ولي عصر شهر قزوين - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گرمارود عليا
1141
ولي عصر شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا همت آباد
1142
ولي عصر شهر قزوين - بخش مركزي - خیابان / روستا اك
1143
ولي عصر شهر قزوين - بخش شهري - خیابان / روستا ميدان وليعصر
1144
ولي عصر (عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا آماده گاه آبيك
1145
ولي عصر (عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا زياران
1146
ولي عصر (عج) شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا خ عارف
1147
ولي عصر (عج) شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا شترك
1148
ولي عصر (عج) شهر البرز - بخش محمديه - خیابان / روستا شترك
1149
وليعصر شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ شهيد رجايي
1150
وليعصر(عج) شهر تاكستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا شيزند 
1151
وليعصر(عج) شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا در بهان
1152
وهاب شهر تاكستان - بخش ضياءآباد - خیابان / روستا فارسجين
1153
هزار جلفا شهر آبيك - بخش مركزي - خیابان / روستا هزار جلفا
1154
هيئت جوانان حسيني شهر تاكستان - بخش مركزي - خیابان / روستا خ 22 بهمن
1155
يحيي شهر قزوين - بخش رودبار شهرستان - خیابان / روستا وشته