امامزاده ها

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
امامزاده آقاسيد علي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش اسفرورين - خیابان / روستا شارين - مسافت: 49
2
امامزاده آمنه خاتون (س) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ. ملك آباد - مسافت: داخل شهر
3
امامزاده اباذر (ع) امام رضا(ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا دربند - مسافت: 17
4
امامزاده ابراهیم شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا ماهين - مسافت:
5
امامزاده ابراهیم شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا سزنق - مسافت:
6
امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا چناسک - مسافت: 39
7
امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا سلیمان آباد - مسافت: 50
8
امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا حسین آباد
9
امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا توان - مسافت: 120
10
امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا رزجرد - مسافت: 21
11
امامزاده ابراهیم و اسماعیل (ع) شهرستان تاکستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا طرویزک - مسافت: 41
12
امامزاده ابراهیم و زینب شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا هنیز
13
امامزاده ابراهیم واسماعیل (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا اسماعیل آباد
14
امامزاده ابراهیم وطیب وطاهر(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خوزنین
15
امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا شیزند - مسافت:
16
امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا آلتین کش - مسافت: 136
17
امامزاده ابراهیم و اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا عمند
18
امامزاده ابراهيم (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا ابراهيم آباد - مسافت: 71
19
امامزاده ابراهيم (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا زرند - مسافت: 158
20
امامزاده ابراهيم (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك - مسافت: 55
21
امامزاده ابراهيم (ع) امام علی(ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا ناصر آباد - مسافت: 13
22
امامزاده ابراهيم و اسحاق (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه - مسافت: 26
23
امامزاده ابراهيم و اسماعيل (ع) جعفرصادق(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا سفيد در - مسافت: 110
24
امامزاده ابراهيم و مسلم (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش شال - خیابان / روستا طزرك - مسافت: 72
25
امامزاده ابوالحسن (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا شهرستان سفلی - مسافت: 57
26
امامزاده ابوسعيد و ابو ظهير(ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا رادكان - مسافت: 25
27
امامزاده ابوطالب و سکینه و حلیمه خاتون موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا معلم کلایه - مسافت: 90
28
امامزاده احمد (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان البرز - بخش مرکزی - خیابان / روستا حصار خروان - مسافت: 23
29
امامزاده احمد (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا رحیم آباد
30
امامزاده احمد (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك - مسافت: 55
31
امامزاده احمد و محمود (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا قشلاق - مسافت: 55
32
امامزاده احمد و منصور (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا كوشك - مسافت: 83
33
امامزاده اسحاق (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان البرز - بخش محمدیه - خیابان / روستا ورس - مسافت: 36
34
امامزاده اسحاق (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا ابراهیم آباد - مسافت: ==
35
امامزاده اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا محمد ده - مسافت: 130
36
امامزاده اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا دستجرد علیا
37
امامزاده اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا فلار - مسافت: 40
38
امامزاده اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا کوچنان - مسافت: 97
39
امامزاده اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا شیزند - مسافت:
40
امامزاده اسماعيل (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا چناسك - مسافت: 39
41
امامزاده اسماعيل (ع) جعفر صادق(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا منصور - مسافت: 110
42
امامزاده اسماعيل (ع) ابوالفضل(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا خروس دره - مسافت: 110
43
امامزاده اسماعيل (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا سليمان آباد - مسافت: 50
44
امامزاده اسماعيل (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا ميلك - مسافت: 87
45
امامزاده اسماعيل (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك - مسافت: 55
46
امامزاده اسماعيل (ع) امام علی(ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا باراجين - مسافت: 10
47
امامزاده اسماعيل (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ.ش.انصاري - مسافت: داخل شهر
48
امامزاده افخم (ع) زین العابدین(ع) شهرستان تاکستان - بخش مركزي - خیابان / روستا نرجه - مسافت: 28
49
امامزاده افضل (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا تلاتر - مسافت: 72
50
امامزاده ام کلثوم (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا ازگنین - مسافت: 55
51
امامزاده اوریاء (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گرمارود - مسافت: 125
52
امامزاده ایوب و یوشع (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آئین - مسافت: 75
53
امامزاده ايوب وذكريا (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا روچ عليا - مسافت: 100
54
امامزاده بابا جابر (ع) شهرستان آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا یز بر - مسافت: ==
55
امامزاده باباهوهو شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا بابا - مسافت:
56
امامزاده بقعه سید یحیی  شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا رحیم آباد - مسافت:
57
امامزاده بی بی سکینه  شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا جوینک
58
امامزاده بی بی سکینه (س) شهرستان تاکستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا برزلجین - مسافت: 50
59
امامزاده بی بی شهربانو (س) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا ده دوشاب
60
امامزاده بی بی خدیجه خاتون (س) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا زرآباد - مسافت:
61
امامزاده بی بی طاهره (س) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا شیزند - مسافت:
62
امامزاده بي بي شهربانو (س) جعفر صادق(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ. تهرانقديم - مسافت: داخل شهر
63
امامزاده جعفر   شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا یمقان  - مسافت:
64
امامزاده جعفر (ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا احمد آباد - مسافت:
65
امامزاده جعفر (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا قشلاق - مسافت: 57
66
امامزاده جعفر (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا چسکین
67
امامزاده جعفر (ع) جعفرصادق(ع) شهرستان تاکستان - بخش مركزي - خیابان / روستا كندر - مسافت: 35
68
امامزاده جعفر و اسكندر (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا شيخلر - مسافت: 63
69
امامزاده جلاالدین و علاءالدین(ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا سنگال سفلی - مسافت: 110
70
امامزاده چوبه (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا بهرام آباد - مسافت: 50
71
امامزاده چهار انبياء (ص) و امامزاده صالح 4تن از پیامبران شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ. پيغمبريه - مسافت: داخل شهر
72
امامزاده چهار برادران شهرستان بوئین زهرا - بخش آبگرم  - خیابان / روستا سنگاوین - مسافت:
73
امامزاده چهل حرمان شهرستان قزوین - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا یرک - مسافت:
74
امامزاده حسن سالار )ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا خشکچال - مسافت: 102
75
امامزاده حسن (ع) امام محمدباقر(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا زياران - مسافت: 45
76
امامزاده حسن و صالح (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا کندانسر - مسافت: 91
77
امامزاده حسین (ع) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا نازنده
78
امامزاده حسین (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا ماهین
79
امامزاده حسين (ع) امام رضا(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا سلامگاه - مسافت: داخل شهر
80
امامزاده حسين و ابوطالب (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا وناش - مسافت: ==
81
امامزاده حلیمه خاتون (س) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا عصمت آباد - مسافت: 59
82
امامزاده حلیمه خاتون (س) شهرستان تاکستان - بخش ضیاء آباد - خیابان / روستا شیزر - مسافت: 70
83
امامزاده حلیمه خاتون شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا کهوان - مسافت:
84
امامزاده حليمه خاتون (س) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ.بوعلي-ك. شيشه گرها - مسافت: داخل شهر
85
امامزاده حمزه (ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا جزمه - مسافت: 30
86
امامزاده خزر (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گازرخان - مسافت: 95
87
امامزاده دانیال  شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا گیله جار - مسافت:
88
امامزاده دوازده امام  شهرستان قزوین - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا شمس کلایه - مسافت:
89
امامزاده دوتن (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آبگرم  - خیابان / روستا کلنجین - مسافت: 72
90
امامزاده رسول شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا زین آباد - مسافت:
91
امامزاده رسول (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش شال - خیابان / روستا زین آباد
92
امامزاده زبيده خاتون (س) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ. شهدا - مسافت: داخل شهر
93
امامزاده زیدوعلی (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا محمود آباد - مسافت: 94
94
امامزاده زين الدين (ع) جعفرصادق(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شورستان - مسافت: 75
95
امامزاده زين الدين(ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش مركزي - خیابان / روستا قلات - مسافت: 47
96
امامزاده زين العابدين (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك - مسافت: 55
97
امامزاده سالار الدین (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اوانک - مسافت: 125
98
امامزاده سام و جالوت (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا کیا کلایه علیا
99
امامزاده سبزپوش (ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا حاجی آباد - مسافت: 67
100
امامزاده سراء الدین شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا نرمی لات - مسافت: ==
101
امامزاده سلطان بكتاش (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش شال - خیابان / روستا عبدالرب آباد - مسافت: 80
102
امامزاده سلطان پیرخان شاه (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا دیزجین - مسافت: 175
103
امامزاده سلطان با با (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا با با - مسافت: 146
104
امامزاده سلطان غیث شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا الولک - مسافت:
105
امامزاده سلیمان (ع) شهرستان البرز - بخش مرکزی - خیابان / روستا بیدستان - مسافت: 13
106
امامزاده سلیمان و بلقیس شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا کش آباد سفلی - مسافت: ==
107
امامزاده سلیمه خاتون شهرستان قزوین - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا یرک - مسافت:
108
امامزاده سه تن (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا کلایه
109
امامزاده سهم الدین و غلام  شهرستان قزوین - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا یرک - مسافت:
110
امامزاده سید عرب  شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا زوار دشت - مسافت:
111
امامزاده سید قاسم.ابراهیم.نرگس شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا چوثر
112
امامزاده سید علی (ع) شهرستان تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا سولی دربهان - مسافت: 32
113
امامزاده سید محمد (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اصطلبر - مسافت: 91
114
امامزاده سیده بیگم (س) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا اصطهلک
115
امامزاده سيد محمد (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ. تبريز - مسافت: داخل شهر
116
امامزاده سيداوليا (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اصطلبر - مسافت: 111
117
امامزاده سيدمحمد (ع) ابوالفضل (ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا ناصر آباد - مسافت: 13
118
امامزاده شاه رشيد (ع) جعفر صادق(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا هير - مسافت: 70
119
امامزاده شاه محمد (ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا چاریس - مسافت: 18
120
امامزاده شجاع الدين (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا زرشك - مسافت: 24
121
امامزاده شش تن  شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا کلایه - مسافت:
122
امامزاده صالح (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا ککین
123
امامزاده صالح (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آمشک - مسافت: ==
124
امامزاده صالح و سليمان (ع) امام حسن مجتبی(ع) شهرستان تاکستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا خرمدشت - مسافت: 32
125
امامزاده صالح و محسن (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا یریجان
126
امامزاده صالح و یحیی و محسن(ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا مقانک - مسافت: 179
127
امامزاده صالح(ع) شهرستان آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا مور آباد  - مسافت: 30
128
امامزاده ضامن (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا امام ضامن - مسافت: 15
129
امامزاده طاهر (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا علی آباد چوقر - مسافت:
130
امامزاده طاهر و ابراهیم شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا نصیر آباد - مسافت:
131
امامزاده طیبه خاتون (س) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا بکندی - مسافت: 47
132
امامزاده ظهير (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان البرز - بخش مرکزی - خیابان / روستا قديم آباد - مسافت: 11
133
امامزاده عباس (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا ولی آباد
134
امامزاده عبدالقهار (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آبگرم  - خیابان / روستا کلنجین - مسافت: 72
135
امامزاده عبدالله (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا فیله ورین - مسافت: 146
136
امامزاده عبدالله (ع) جعفرصادق(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آتان - مسافت: 116
137
امامزاده عبدالله (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا شيزند - مسافت: 50
138
امامزاده عبدالله (ع) شهرستان تاکستان - بخش ضیاء آباد - خیابان / روستا فارسجین - مسافت: 20
139
امامزاده عبدالله و قاسم و جعفر(ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا مقانک - مسافت: 145
140
امامزاده عبدالله ومحمد (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا آقجري - مسافت: 65
141
امامزاده عبدالله (ع) شهرستان قزوین - بخش رود بار الموت - خیابان / روستا شترخان - مسافت:
142
امامزاده عظیم  شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا جوتان
143
امامزاده عقیل (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا آب باریک
144
امامزاده عقيل (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا سعيد آباد - مسافت: 40
145
امامزاده علاءالدين(ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا علا ء الدين - مسافت: 121
146
امامزاده علی  شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا گابری
147
امامزاده علی (ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا شکرناب - مسافت: 42
148
امامزاده علی اصغر (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا فیشان - مسافت: 97
149
امامزاده علی اصغر (ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا ککجین - مسافت: ==
150
امامزاده علی اصغر (ع) شهرستان تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا داغلان - مسافت: 24
151
امامزاده علی اصغر (ع) شهرستان تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا مهین - مسافت: 60
152
امامزاده علی اکبر (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا یارود
153
امامزاده علی اکبر (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا کوچنان - مسافت: 97
154
امامزاده علي النقي (ع) امام رضا(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا زرجه بستان - مسافت: 50
155
امامزاده علي (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك - مسافت: 55
156
امامزاده علي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش شهری - خیابان / روستا خ. ملك آباد - مسافت: داخل شهر
157
امامزاده علي اصغر (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا تركان - مسافت: 95
158
امامزاده علي اصغر (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا زرآباد - مسافت: 92
159
امامزاده علي اكبر (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا سگز آباد - مسافت: 67
160
امامزاده علي اكبر و قاسم (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا پركان - مسافت: 38
161
امامزاده عمادالدین (ع) و جلال الدین شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا کارند یچال
162
امامزاده غایب (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا ورتوان - مسافت: 34
163
امامزاده غفار (ع) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا یله گنبد
164
امامزاده غیب (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا اردک - مسافت: 135
165
امامزاده فضل ابن قاسم (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا چنار سفلی
166
امامزاده فضل الله (ع) شهرستان تاکستان - بخش ضیاء آباد - خیابان / روستا فارسجین - مسافت: 20
167
امامزاده فضل علي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا خوزنان - مسافت: 65
168
امامزاده فضل علي و علي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا رودك - مسافت: 80
169
امامزاده فضل و علی و اسماعیل و تقی شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا صفرین - مسافت:
170
امامزاده قاسم (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا لیا - مسافت: 20
171
امامزاده قاسم (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا کلج - مسافت: 120
172
امامزاده قاسم (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا زاجكان - مسافت: 67
173
امامزاده قاسم (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آتان
174
امامزاده قاسم (ع) جعفرصادق(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آئين - مسافت: 70
175
امامزاده قاسم (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا زرشك - مسافت: 24
176
امامزاده قاسم (ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا بوزولین - مسافت: ==
177
امامزاده قداربن اسماعیل (ع) شهرستان تاکستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا شنستق علیا - مسافت: 71
178
امامزاده قریب (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خیارج - مسافت: 72
179
امامزاده قریب (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا چسکین
180
امامزاده قطب الدین و امان الله بن مرتضی  شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا کارندیچال - مسافت:
181
امامزاده کاظم (ع) شهرستان تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا شاهسون - مسافت: 62
182
امامزاده کاظم (ع) شهرستان تاکستان - بخش ضیاء آباد - خیابان / روستا اورند - مسافت: 60
183
امامزاده كمال (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش ضياء آباد - خیابان / روستا ضياء آباد - مسافت: 30
184
امامزاده كنعان (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا پررود - مسافت: 65
185
امامزاده گل اندام شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا ماهين - مسافت:
186
امامزاده محسن و قاسم (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا حسن آباد
187
امامزاده محمد اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا دودهه - مسافت: 48
188
امامزاده محمد حنیفه (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گازرخان - مسافت: 95
189
امامزاده محمد حنیفه (ع) شهرستان تاکستان - بخش اسفرورین - خیابان / روستا دیال آباد - مسافت: 55
190
امامزاده محمد ذكريا (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش بشاريات - خیابان / روستا باقر آباد - مسافت: 68
191
امامزاده محمد (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا لهارد - مسافت: ==
192
امامزاده محمد (ع) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا نازنده
193
امامزاده محمد (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا حسين آباد - مسافت: 49
194
امامزاده محمد (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا شترخان - مسافت: 90
195
امامزاده محمد (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا توان - مسافت: 120
196
امامزاده محمد (ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا رزجرد - مسافت: 18
197
امامزاده محمد ابو دجانه شهرستان بوئین زهرا - بخش دشتابی - خیابان / روستا دیزان - مسافت:
198
امامزاده محمد پير (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش خرمدشت - خیابان / روستا سيف آباد - مسافت: 23
199
امامزاده محمد و هاشم (ع) شهرستان قزوین - بخش قزوین - خیابان / روستا سائین کلایه - مسافت:
200
امامزاده محمدابراهيم (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا پراچان - مسافت: 75
201
امامزاده محمدباقر (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا رودك - مسافت: 80
202
امامزاده محمدباقروحلیمه خاتون شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا پلنگه - مسافت: 98
203
امامزاده محمدطاهر (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا آوج
204
امامزاده محمود (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان البرز - بخش مرکزی - خیابان / روستا حصار خروان - مسافت: 23
205
امامزاده محمود (ع) امام علی(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا اندجرود - مسافت: 90
206
امامزاده محمود (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گازرخان - مسافت: 95
207
امامزاده محمود (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا گونج - مسافت:
208
امامزاده محمود و اسماعیل (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا آفتابدر - مسافت: 95
209
امامزاده محمود(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا هرانک - مسافت: 103
210
امامزاده محمودوحسن و هاشم شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا شنازند
211
امامزاده مختار شهرستان آبیک - بخش بشاریات - خیابان / روستا زعفران - مسافت: ==
212
امامزاده مرسل و باقر شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا چوبه - مسافت:
213
امامزاده مصیب (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا کلایه - مسافت: 133
214
امامزاده منور خاتون (س) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا دانسفهان - مسافت: 55
215
امامزاده موسی (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا ویار
216
امامزاده موسی (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا کوشکدر - مسافت: 63
217
امامزاده موسی ابن عباس (ع) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا یل آباد - مسافت: 50
218
امامزاده موسي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا ايلان - مسافت: 90
219
امامزاده موسي (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا یرک - مسافت: 55
220
امامزاده میر خضر (ع) شهرستان تاکستان - بخش ضیاء آباد - خیابان / روستا خنداب - مسافت: 30
221
امامزاده نجي الدين (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش کوهین - خیابان / روستا طزركش - مسافت: 43
222
امامزاده نرگس خاتون (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارالموت - خیابان / روستا زرآباد - مسافت:
223
امامزاده نصرالله (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گرمارود - مسافت: 125
224
امامزاده نظر (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك - مسافت: 55
225
امامزاده نوح و طاهر (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا نیارک
226
امامزاده نه تنان (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا کلایه - مسافت: 87
227
امامزاده ولي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان تاکستان - بخش ضياء آباد - خیابان / روستا ضياء آباد - مسافت: 30
228
امامزاده هاجر (ع) و عقیل شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا کوچنان - مسافت: 92
229
امامزاده هادي سيدپاك (ع) امام رضا(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا زرجه بستان - مسافت: 74
230
امامزاده هادي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان آبیک - بخش مرکزی - خیابان / روستا يانس آباد - مسافت: 45
231
امامزاده هادي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش مرکزی - خیابان / روستا خونان - مسافت: 62
232
امامزاده هادي و مهدي (ع) موسی کاظم(ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش رامند - خیابان / روستا خيارج - مسافت: 70
233
امامزاده هارون (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا ده دوشاب - مسافت: 56
234
امامزاده هاشم (ع) شهرستان بوئین زهرا - بخش آوج - خیابان / روستا گردوجین
235
امامزاده هاشم (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا دربند
236
امامزاده هاشم (ع) زین العابدین(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا يرك - مسافت: 55
237
امامزاده هاشم (ع) امام حسن مجتبی(ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا توان - مسافت: 120
238
امامزاده هفت صندوق (ع) امام رضا(ع) شهرستان تاکستان - بخش ضياء آباد - خیابان / روستا هفت صندوق - مسافت: 60
239
امامزاده هودونوح (ع) شهرستان تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا کنشکین - مسافت: 45
240
امامزاده هیجده تن (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبار الموت - خیابان / روستا گازرخان - مسافت: 95
241
امامزاده یحیی (ع) شهرستان قزوین - بخش طارم سفلی - خیابان / روستا کمررود
242
امامزاده یحیی (ع) شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا وشته - مسافت: 55
243
امامزاده یعقوب(ع) موسی کاظم(ع) شهرستان قزوین - بخش مرکزی - خیابان / روستا دستجرد عليا - مسافت: 21
244
امامزاده یوسف شهرستان قزوین - بخش رودبارشهرستان - خیابان / روستا فشک - مسافت:
245
امامزاده یوسف (ع) شهرستان تاکستان - بخش مرکزی - خیابان / روستا مایان - مسافت: 42
246
امامزاده يحيي (ع) جعفرصادق(ع) شهرستان آبیک - بخش بشاريات - خیابان / روستا خاكشان - مسافت: ==