نیمه دولتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آبگینه - نوع واحد: نیمه دولتی وابسته به سرمایه گذاری قدیر - فعال - محصولات: انواع شیشه جام - صادرات: افغانستان عراق منطقه 10 – انتهای خیابان حکمت ششم
2223171 2223175 2222221 فکس: 2223174
2
البرز دارو - نوع واحد: نیمه دولتی - فعال - محصولات: انواع دارو - صادرات: پاکستان افغانستان عراق منطقه 25 ؛  انتهای خ حکمت هشتم
3
پوشینه بافت ایران(انبار بهمن دیزل ) - نوع واحد: خ – د - غیر فعال - محصولات: نساجی (نخ وپارچه) منطقه 27 – بلوار ابن سینا جنوبی
- فکس: -
4
تبد (1) - نوع واحد: خ – د - غیر فعال - محصولات: ریسندگی وبافندگی منطقه 9 – خیابان ابن سینا شمالی -
4- 2223263 فکس: -
5
تولی پرس - نوع واحد: خ – د - فعال - محصولات: مواد پاک کننده و شوینده منطقه 16 – بلوارمیردامادشرقی
6- 2223425 فکس: 2223424