دولتی

ردیف
نام
مسئول
آدرس
تلفن
بیشتر
1
آلوپن - نوع واحد: بانک صنعت و معدن - فعال - محصولات: پروفیل و درب و پنجره آلومینیومی منطقه 26 ، بلوار امیرکبیر غربی
2228123 2- 2222031 فکس: 2223061
2
انبارهای عمومی البرز - نوع واحد: دولتی - فعال - محصولات: خدمات انبارداری و گمرک انتهای بلوار میرداماد شرقی
2222244 2222282 فکس: 2222583
3
صنایع شهید شفیع زاده  - نوع واحد: دولتی - فعال - محصولات: ساخت قطعات نظامی منطقه 38 – خ علامه قزوینی
3- 2223081 فکس: 2222962
4
صنایع شهید مطهری - نوع واحد: دولتی - فعال - محصولات: لوازم خانگی و برقی(صنام) منطقه38- خ علامه قزوینی
2- 2230051 فکس: 2221430
5
کاشی پارس - نوع واحد: دولتی - فعال - محصولات: کاشی - صادرات: عراق تاجکستان گرجستان منطقه 37 – خ حکمت چهاردهم
30- 2223429 فکس: 2223428
6
کنتور سازی - نوع واحد: دولتی - فعال - محصولات: کنتوربرق منطقه 2 – خیابان حکمت دوم
2- 2223191 فکس: 2223193